Ochrana životného prostredia

Žitá zodpovednosť

Ako jeden z popredných svetových výrobcov cukroviniek nesieme mimoriadnu zodpovednosť za šetrné nakladanie so zdrojmi, ktoré sú súčasťou nášho hodnotového reťazca. Inovatívny prístup, kompetenciu a zvýšenie povedomia o aspektoch súvisiacich s ochranou životného prostredia vnímame ako rozhodujúce faktory vedúce k zaisteniu dlhodobej konkurencieschopnosti.

Systematické riadenie ochrany životného prostredia

Cieľom systému riadenia ochrany životného prostredia v spoločnosti Ferrero je objasnenie výrobných procesov, vypracovanie katalógov cieľov a opatrení a koordinácia pri ich realizácii. Tento proces sa čiastočne uskutočňuje na základe certifikovaných systémov riadenia ochrany životného prostredia: jedenásť výrobných závodov Ferrero má zavedený certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia podľa ISO 14001:2004, dva výrobné závody získali pre svoj systém riadenia energií certifikáciu v oblasti ISO 50001:2011.

Najnovšie úspechy a dlhodobé ciele


Na ceste k cieľu – zaisteniu ďalekosiahlej minimalizácie vplyvov na životné prostredie – sa nám medzitým podarilo dosiahnuť už niekoľko úspechov. Sú pre nás motiváciou, aby sme nepoľavovali v ďalšom úsilí. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov:
V rámci vlastných iniciatív zameraných na zníženie spotreby vody naďalej pokračuje doterajší pozitívny trend. V rokoch 2013/2014 sa podarilo skupine Ferrero znížiť spotrebu vody v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom takmer o 6 percent. Okrem toho sa podarilo znížiť v závodoch Ferrero aj výrobné emisie CO2 o ďalších 5 percent.
Až do roku 2020 budeme pokračovať v ďalšom znižovaní emisií CO2. Vytýčili sme si za cieľ, že znížime emisie spojené s našimi výrobnými aktivitami oproti roku 2007 o 40 percent. Emisie súvisiace s dopravou a skladovaním chceme znížiť v porovnaní s rokom 2009 o 30 percent.
Ďalej sme si stanovili za cieľ, že až do roku 2020 budeme získavať 75 percent energie spotrebovanej v európskych závodoch z vlastnej výroby, pričom 25 percent bude pochádzať z vlastnej trvalo udržateľnej výroby.

Spätná vysledovateľnosť a trvalá udržateľnosť surovín

Podľa odhadov skupiny Ferrero pripadá z hľadiska ekobilancie jednej cukrovinky dvadsať percent vplyvov na životné prostredie na vlastný výrobný proces. Sedemdesiat percent dopadov na životné prostredie naproti tomu súvisí s produkciou poľnohospodárskych surovín a obalových materiálov. Skupina Ferrero si preto stanovila ambiciózne ciele v oblasti spätnej vysledovateľnosti a trvalej udržateľnosti vnútri dodávateľského reťazca, ktoré sa týkajú predovšetkým hlavných surovín, papiera a kartónu. V súvislosti s hlavnými používanými surovinami vykonáva spoločnosť Ferrero štúdie „Life Cycle Assessment“ (LCA), ktoré jej umožňujú lepšie porozumieť fungovaniu dodávateľského reťazca a udržiavať v chode nepretržitý proces optimalizácie.

Minimalizácia vplyvu na životné prostredie: projekt FER-Way

Skupina Ferrero venuje značnú pozornosť ochrane našej planéty. Preto si stanovila za cieľ, že spojí svoj silný záujem o rast s veľkou starostlivosťou venovanou dopadom na životné prostredie, ktoré sú s tým spojené.
V obchodnom roku 2013/2014 rozbehla projekt „FER-Way – Ferrero Environmental Responsibility Way“. Cieľom projektu je vytvoriť v súlade s princípmi skupiny Ferrero dlhodobý prístup v oblasti ekologickej udržateľnosti. Projekt je založený na prístupe „Life Cycle Thinking (LCT)“, ktorý zohľadňuje celý životný cyklus produktov a hodnotí ich hlavné dopady na životné prostredie už pri ich plánovaní a kladie dôraz na tieto štyri opatrenia:

• meranie – ekologické stopy aktivít skupiny Ferrero na základe uznávaných ukazovateľov a kontrola optimalizácie,
• plánovanie – produktov, obalov, strojov a budov stanovením stredno- až dlhodobých cieľov,
• školenia – zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov formou ďalšieho vzdelávania a informačných opatrení,
• spolupráca – s univerzitami, zväzmi, výskumnými ústavmi, dodávateľmi a nevládnymi organizáciami v rámci spoločných projektov.