Skupina Ferrero schválila uzávierku k 31.augustu 2017 s obratom ve výške 10,5 mld. EUR

Ferrero International S.A., materská spoločnosť skupiny Ferrero, schválila konsolidovanú účtovnú uzávierku skupiny za rok končiaci 31. augusta 2017. K tomuto dátumu skupina celosvetovo konsolidovala 91 spoločností s 23 prevádzkovanými výrobnými závodmi. Produkty skupiny sa poskytujú priamo alebo prostredníctvom autorizovaných distribútorov vo viac ako 170 krajinách.

Napriek globálnej neistote a odvetvovým problémom a trendom skupina dokázala konsolidovať a potvrdiť výsledky z obdobia 2016/2017. Skupina Ferrero aj naďalej podporovala investície do svojich ikonických značiek, udržiavala vysokú úroveň prevádzkových príjmov a posilňovala interné aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Skupina, ktorej výkonným predsedom predstavenstva je Giovanni Ferrero a generálnym riaditeľom Lapo Civiletti, uzavrela účtovný rok s konsolidovaným obratom vo výške 10,5 mld. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku, keď bol konsolidovaný obrat 10,3 mld. eur, predstavuje medziročný nárast o 1,5 %.

Tržby za hotové výrobky vzrástli o 2,2 % (2,5 % pri konštantných kurzoch). Hlavnými hnacími faktormi boli európske trhy ako Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a východoeurópske štáty, naopak, Taliansko a Francúzsko zaznamenali stagnáciu. Vyšší nárast čistých tržieb vykázali štáty Strednej a Južnej Ameriky, USA, Kanada a Mexiko.

Medzi produkty, ktoré najvýraznejšie prispeli k čistým tržbám za hotové výrobky, patria predovšetkým Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno a Tic Tac.

V období 2016/2017 skupina v priemere zamestnávala 30 305 osôb, čo oproti obdobiu 2015/2016, keď v nej pôsobilo 29 206 zamestnancov, tiež predstavuje nárast. Počet zamestnancov k 31. augustu 2017 bol 34 543 osôb, zatiaľ čo k 31. augustu 2016 skupina zamestnávala 32 990 osôb.

Skupina v tomto období tiež pokračovala v investíciách do skvalitňovania a rozširovania svojich tovární, závodov a zariadení v súlade so svojimi podnikateľskými a sociálnymi záväzkami a na základe trvalého uplatňovania svojich firemných stratégií. Kľúčové firemné stratégie viedli k neustálemu zvyšovaniu kvality a konkurencieschopnosti produktového portfólia, pričom značná pozornosť sa zároveň venovala čerstvosti produktov, bezpečnosti potravín a životnému prostrediu, teda oblastiam, ktoré v skupine Ferrero patria medzi priority.

V priebehu fiškálneho obdobia 2016/2017 skupina tiež dokončila akvizíciu subjektu Fannie May Confections Brands, Inc., a značiek čokolády Harry London od spoločnosti 1-800-FLOWERS.com, Inc. Spojenie spoločností Ferrero a Fannie May predstavuje významnú strategickú a kultúrnu synergiu, založenú na dlhých rodinných históriách a vysokokvalitných značkách.

Skupina zachovala svoju stratégiu technologického rozvoja prostredníctvom rozšírenia výrobnej kapacity, pričom celkové kapitálové investície mali hodnotu 744 mil. eur (oproti 631 mil. eur v predchádzajúcom roku). Z celkového objemu kapitálových investícií sa najväčšia časť venovala na oblasť pozemkov, budov a zariadení (660 mil. eur, oproti 552 mil. eur v predchádzajúcom roku), a to predovšetkým v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Kanade a Luxembursku.

Luxemburg 23. marca 2018