Náš hodnotový systém

Hodnoty a smernice, ktorými sa v našej spoločnosti riadime, sú písomne upravené v rôznych dokumentoch. Tie záväzne definujú náš hodnotový systém a súbor pravidiel a umožňujú nám porovnávať sa podľa tu formulovaných pokynov.

Správa o spoločenskej zodpovednosti firiem
Od roku 2010 zverejňuje skupina Ferrero každoročne správu o spoločenskej zodpovednosti firiem a trvalej udržateľnosti Corporate Social Responsibility (CSR). Správa poskytuje podrobný prehľad o kľúčových cieľoch stanovených do roku 2020, o opatreniach a aktivitách vedúcich k ich dosiahnutiu a tiež o sociálnej angažovanosti skupiny Ferrero a vybraných národných spoločností. Skupina Ferrero získala za správy CSR najvyššie hodnotenie z hľadiska dodržiavania zásad reportingového rámca GRI (Global Reporting Initiative) a dosiahla aplikačnú úroveň A+.

Etický kódex spoločnosti Ferrero
Etický kódex definuje jasné pravidlá, ktoré sú zamestnanci spoločnosti Ferrero povinní v rôznych situáciách primerane dodržiavať. Súčasne je určitým vodidlom pre obchodných partnerov a umožňuje im lepšie porozumieť našim firemným hodnotám. Kódex obsahuje nielen kritériá, ktoré sa osvedčili už predtým v minulosti, no slúžia aj ako určitý morálny kompas, ktorým by sa malo naše správanie riadiť – tak vnútri spoločnosti, ako aj smerom navonok.

• Kódex spoločnosti Ferrero
Kódex spoločnosti Ferrero (Ferrero Code of Business Conduct) bol zostavený v súlade s Etickým kódexom spoločnosti Ferrero a je záväzný pre všetkých obchodných partnerov spoločnosti Ferrero. Podľa tohto kódexu sú naši dodávatelia, obchodní partneri a všetci ostatní zmluvní partneri, rovnako ako ich zamestnanci, povinní dodržiavať zásady a vysoké štandardy kvality spoločnosti Ferrero, pričom pod kvalitou rozumieme nielen kvalitu a čerstvosť surovín, no tiež naše zásady v oblasti etiky a trvalej udržateľnosti.

Kódex spoločnosti Ferrero definuje zásady v týchto oblastiach:

  • vynikajúca kvalita a bezpečnosť produktov,
  • rešpektovanie ľudských práv,
  • ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť,
  • utváranie pracovného prostredia,
  • podnikateľská etika (poctivý obchodný styk).
Súčasťou kódexu spoločnosti Ferrero je dokument „A Business Code Dialogue Engagement (ABCDE)-Plan“. Jeho cieľom je zaistenie jednotného postupu pre všetky interné i externé pracoviská v rámci celého výrobného reťazca.

• Zodpovedná komunikácia
Spoločnosť Ferrero vyrába cukrovinky, ktorých zmyslom je obdariť malých i veľkých jedinečnými okamihmi plnými chuti a pôžitku. Tento zámer sa nám darí napĺňať už mnoho rokov a sme hrdí na naše medzinárodné a regionálne značky. Súčasťou nášho obchodného modelu sú aj reklamné kampane zamerané na propagáciu našich produktov. Spoločnosť Ferrero bola vždy presvedčená o tom – a toto presvedčenie vyznáva aj naďalej –, že sú to práve rodičia, ktorí nesú zodpovednosť za vyvážené stravovanie svojich detí a ktorí by mali svoje deti viesť k aktívnemu životnému štýlu. Napriek tomu by sme chceli s našimi značkami prispieť k zodpovednému a správnemu pochopeniu reklamného oznámenia. Naše reklamy sú preto zacielené hlavne na dospelých, ktorí rozhodujú o kúpe, a tiež na mladých dospelých. Od 1. januára 2012 aplikuje spoločnosť Ferrero na celom svete smernice medzinárodnej potravinárskej asociácie International Food and Beverage Alliance (IFBA) a dbá pritom na dodržiavanie týchto zásad:

  • Naša komunikácia je založená na propagácii zodpovedného pôžitku, ktorý je zlučiteľný s vyváženou stravou a aktívnym životným štýlom. Tento postoj podporujeme tiež veľkosťou balenia našich produktov: Vyše 80 percent produktov, ktoré predávame po celom svete, je dostupných v porciách s hmotnosťou menšou ako 45 gramov, 70 percent produktov sa predáva dokonca v porciách s hmotnosťou menšou ako 25 gramov.
  • Naša reklama podlieha systému dobrovoľnej vnútornej kontroly. Riadime sa napríklad kódexom Medzinárodnej obchodnej komory (International Chamber of Commerce, ICC), v ktorom sú stanovené rámcové podmienky pre zodpovednú komunikáciu v oblasti potravín a nápojov.
  • Nepropagujeme naše produkty v televíznych reklamách, inzerátoch alebo na internete, ktorých cieľovú skupinu tvoria z vyše 35 percent deti mladšie ako 12 rokov. Takisto nepropagujeme naše produkty na základných školách. Výnimkou sú situácie, keď sa tak deje na výslovné prianie, prípadne so súhlasom školskej správy a iba na pedagogické účely.

Spoločnosť Ferrero je navyše členom medzinárodného projektu Media Smart, ktorý učí deti rozpoznávať reklamné oznámenia a rozvíja ich mediálnu gramotnosť. Cieľom projektu je, aby si deti osvojili samostatné a konštruktívne zaobchádzanie s médiami a reklamou, ktoré sú súčasťou ich každodenného života. V rámci tohto výučbového programu by sa deti mali naučiť správne klasifikovať mediálne vplyvy, aby dokázali urobiť.