Náš hodnotový systém

Hodnoty a smernice, ktorými sa v našej spoločnosti riadime, sú písomne upravené v rôznych dokumentoch. Tie záväzne definujú náš hodnotový systém a súbor pravidiel a umožňujú nám porovnávať sa podľa tu formulovaných pokynov.

Správa o spoločenskej zodpovednosti firiem
Od roku 2010 zverejňuje skupina Ferrero každoročne správu o spoločenskej zodpovednosti firiem a trvalej udržateľnosti Corporate Social Responsibility (CSR). Správa poskytuje podrobný prehľad o kľúčových cieľoch stanovených do roku 2020, o opatreniach a aktivitách vedúcich k ich dosiahnutiu a tiež o sociálnej angažovanosti skupiny Ferrero a vybraných národných spoločností. Skupina Ferrero získala za správy CSR najvyššie hodnotenie z hľadiska dodržiavania zásad reportingového rámca GRI (Global Reporting Initiative) a dosiahla aplikačnú úroveň A+.

Etický kódex spoločnosti Ferrero
Etický kódex definuje jasné pravidlá, ktoré sú zamestnanci spoločnosti Ferrero povinní v rôznych situáciách primerane dodržiavať. Súčasne je určitým vodidlom pre obchodných partnerov a umožňuje im lepšie porozumieť našim firemným hodnotám. Kódex obsahuje nielen kritériá, ktoré sa osvedčili už predtým v minulosti, no slúžia aj ako určitý morálny kompas, ktorým by sa malo naše správanie riadiť – tak vnútri spoločnosti, ako aj smerom navonok.

• Kódex spoločnosti Ferrero
Kódex spoločnosti Ferrero (Ferrero Code of Business Conduct) bol zostavený v súlade s Etickým kódexom spoločnosti Ferrero a je záväzný pre všetkých obchodných partnerov spoločnosti Ferrero. Podľa tohto kódexu sú naši dodávatelia, obchodní partneri a všetci ostatní zmluvní partneri, rovnako ako ich zamestnanci, povinní dodržiavať zásady a vysoké štandardy kvality spoločnosti Ferrero, pričom pod kvalitou rozumieme nielen kvalitu a čerstvosť surovín, no tiež naše zásady v oblasti etiky a trvalej udržateľnosti.

Kódex spoločnosti Ferrero definuje zásady v týchto oblastiach:

  • vynikajúca kvalita a bezpečnosť produktov,
  • rešpektovanie ľudských práv,
  • ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť,
  • utváranie pracovného prostredia,
  • podnikateľská etika (poctivý obchodný styk).
Súčasťou kódexu spoločnosti Ferrero je dokument „A Business Code Dialogue Engagement (ABCDE)-Plan“. Jeho cieľom je zaistenie jednotného postupu pre všetky interné i externé pracoviská v rámci celého výrobného reťazca.

• Zodpovedná komunikácia
Spoločnosť Ferrero vyrába cukrovinky, ktorých zmyslom je obdariť malých i veľkých jedinečnými okamihmi plnými chuti a pôžitku. Tento zámer sa nám darí napĺňať už mnoho rokov a sme hrdí na naše medzinárodné a regionálne značky. Súčasťou nášho obchodného modelu sú aj reklamné kampane zamerané na propagáciu našich produktov. Spoločnosť Ferrero bola vždy presvedčená o tom – a toto presvedčenie vyznáva aj naďalej –, že sú to práve rodičia, ktorí nesú zodpovednosť za vyvážené stravovanie svojich detí a ktorí by mali svoje deti viesť k aktívnemu životnému štýlu. Napriek tomu by sme chceli s našimi značkami prispieť k zodpovednému a správnemu pochopeniu reklamného oznámenia. Naše reklamy sú preto zacielené hlavne na dospelých, ktorí rozhodujú o kúpe, a tiež na mladých dospelých. Od 1. januára 2012 aplikuje spoločnosť Ferrero na celom svete smernice medzinárodnej potravinárskej asociácie International Food and Beverage Alliance (IFBA) a dbá pritom na dodržiavanie týchto zásad:

  • Naša komunikácia je založená na propagácii zodpovedného pôžitku, ktorý je zlučiteľný s vyváženou stravou a aktívnym životným štýlom. Tento postoj podporujeme tiež veľkosťou balenia našich produktov: Vyše 80 percent produktov, ktoré predávame po celom svete, je dostupných v porciách s hmotnosťou menšou ako 45 gramov, 70 percent produktov sa predáva dokonca v porciách s hmotnosťou menšou ako 25 gramov.
  • Naša reklama podlieha systému dobrovoľnej vnútornej kontroly. Riadime sa napríklad kódexom Medzinárodnej obchodnej komory (International Chamber of Commerce, ICC), v ktorom sú stanovené rámcové podmienky pre zodpovednú komunikáciu v oblasti potravín a nápojov.
  • Nepropagujeme naše produkty v televíznych reklamách, inzerátoch alebo na internete, ktorých cieľovú skupinu tvoria z vyše 35 percent deti mladšie ako 12 rokov. Takisto nepropagujeme naše produkty na základných školách. Výnimkou sú situácie, keď sa tak deje na výslovné prianie, prípadne so súhlasom školskej správy a iba na pedagogické účely.

Spoločnosť Ferrero je navyše členom medzinárodného projektu Media Smart, ktorý učí deti rozpoznávať reklamné oznámenia a rozvíja ich mediálnu gramotnosť. Cieľom projektu je, aby si deti osvojili samostatné a konštruktívne zaobchádzanie s médiami a reklamou, ktoré sú súčasťou ich každodenného života. V rámci tohto výučbového programu by sa deti mali naučiť správne klasifikovať mediálne vplyvy, aby dokázali urobiť.

LINKA DÔVERY PRE ETICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPOLOČNOSTI FERRERO

Linka dôvery pre etické záležitosti spoločnosti Ferrero je určená na dôverné oznamovanie prípadov porušenie nášho Etického kódexu a/alebo nášho Kódexu podnikateľskej činnosti. Linka je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a je dostupná 43 jazykoch. Linku dôvery pre etické záležitosti spoločnosti Ferrero spravuje tretia strana, spoločnosť Convercent. Bezprostredne po poskytnutí správy spoločnosti Convercent je správa sprístupnená riadiacemu výboru spoločnosti Ferrero na preverenie.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo si prajete ohlásiť porušenie našich zásad, alebo získať miestne telefónne číslo, kliknite tu a spojte sa s Linkou dôvery pre etické záležitosti spoločnosti Ferrero.