PRINCÍPY SPOLOČNOSTI

Príbeh spoločnosti Ferrero je príbehom jednej rodiny a je založený na zásadách a hodnotách. Tieto zásady a hodnoty sú základným prvkom nášho jednania a našou každodennou inšpiráciou pri práci, ktorú vykonáváme pre našich zákazníkov. Skupina Ferrero sa týmito zásadami riadi už od svojho založenia v roku 1946 a sústavne ich pri plnení svojich vysokých cieľov upevňuje a rozvíja.

Posolstvo zamestnancom

„Skupina Ferrero disponuje množstvom zdrojov, ktoré jej umožňujú prekonávať ťažké časy a pokračovať v solídnom raste aj v budúcnosti,“ povedal Michele Ferrero v posolstve zamestnancom v decembri v roku 2008. „Tieto zdroje vyplývajú zo sily produktov a pocitu sunáležitosti, ktorý zdieľajú všetci zamestnanci. (…) Buďte preto i naďalej optimistickí, vydávajte zo seba to najlepšie a zachovajte si i naďalej loajalitu, profesionalitu a oddanosť, ktoré boli vždy príznačné pre vašu prácu. To sú nezameniteľné hodnoty, ktoré nám pomohli k úspechu už v minulosti a ktoré sú kľúčom i pre náš budúci úspech.“

Zásady skupiny Ferrero boli sformulované prvykrát v roku 2004 a platia vo všetkých spoločnostiach a pre všetkých zamestnancov skupiny Ferrero. Nižšie nájdete ich aktuálne znenie.

Loajalita a dôvěra

Neutichajúca ochota a pripravenosť počúvať a vychádzať v ústrety prianiam a potreám zákazníkov je základným predpokladom našej obchodnej politiky, ktorá je založená na maximálnej transparentnosti a poskytovaniu excelentnej kvality.

Loajalita voči zákazníkom a dôvera, ktorú nám zákazníci každý den opakovane prejavujú zakúpením našich produktov, tvorí silné jadro trvalého vzťahu, ktorý nás zaväzuje.

Naše podnikanie sa mimo iného vyznačuje vzájemnou kolegiálnou dôverou, loajálnym prístupom a otvorenosťou nielen vo vnútri skupiny Ferrero, ale takisto voči všetkým, s ktorými prichádzame každý deň do kontaktu.

Rešpekt a zodpovednosť

Aktívne presadzujeme právo na ochranu ľudskej dôstojnosti a bezpodmienečné dodržiavanie ľudských práv vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosti skupiny Ferrero pôsobua.

Pomocou právnych prostriedkov a vďaka úzkym kontaktom s miestnymi spoločenstvami sa usilujeme o vplyv v oblastiach a naprieč celým výroným reťazcom o odstránenie detskej a nútenej práce. V súlade so zásadou rovnosti podporujeme naších zamestnancov v ich osobním a profesním rozvoji. To všetko posiluje takisto naše vztahy so spoločenstvami v regiónoch, v ktorých pôsobíme.

Dôrazne usilujeme o vylúčenie akejkoľvek formy diskriminácie v zamestnaneckých pomeroch vo všetkých spoločnostiach skupiny Ferrero, a to od prvého okamihu nástupu do zamestnania. Naša zaměstnanecká stratégia je zameraná na uzatváranie dlhodobých pracovných vzťahov, ktoré sa vyznačujú profesionálnym rastom a uznaním výkonu zamestnanca.

Ctíme slobodu zdužovania a právo našich zamestnancov odborovo sa organizovať a uznávame význam odborov pri tarifnom vyjednávaní.

Ochrana zdravia a rešpekt k životnému prostrediu sú stredobodom nášho konania. Pri všetkých našich aktivitách preto starostlivo dbáme na šetrné a trvalo udržaťelné zaobchádzanie s vodou, energiemi a ostatnými zdrojmi. Neoddeliteľnou súčasťou je takisto využívanie obnovitelných zdrojov energie. Usilujeme sa o zlepšenie environmentálnej výkonnosti vo všetkých jej formách, konkrétne znižovanie emisií, znižovanie množstva odpadov a predchádzanie ich vzniku a implementácia rozsiahleho systému riadenie odpadového hospodárstva.

Integrita a profesionalita

Komunikácia spoločnosti Ferrero smerom navonok – vrátane reklamných kampaní – sa uskutočňuje v súlade s jej etickými a morálnymi zásadami. Rešpektuje dôstojnosť jednotlivca, rodín a detí. Je založená na primeranej spotrebe našich produktov a podporuje zdravý životný štýl.

Zastúpenie záujmov spoločnosti Ferrero voči nedzinárodným, národným a miestnym inštitúciám vychádza zo spoľahlivých vedeckých poznatkov a vyznačuje sa integritou a transparentnosťou.

Záujem o výskum a inovácie

Naším cieľom je vytvárať jedinečné produkty. Preto vyvíjame inovatívne prístupy v oblasti výskumu a inovativné výrobné procesy a implementujeme vlastné technológie.

Naprieč celým dodavateľským reťazcom používame uznávané a osvedčené systémy kontroly kvality a spätnej vysledovateľnosti. Naším cieľom je pritom zabezpečiť organoleptické a výživovo-fyziologické vlastnosti používaných surovin.

Dôležitým základom nášeo úspěchu je starostlivý výber kvalitných surovín. Pri ich nákupe uplatňujeme prísné etické meradlá a kladieme dôraz na ich pôvod, spôsob zberu a spracovanie.

Na celom svete nadobúda význam venovať pozornost témam ako je bezpečnosť potravín, výživa a fyzická aktivita. Preto zameriavame naše úsilie v oblasti výskumu a investíc do vývoja vysoko kvalitních produktov, ktoré sú zlúčiteľné z hľadiska nutričnej hodnoty a veľkosti porcie s požiadavkami na vyáženú stravu. Pritom dbáme konkrétne na potreby detí a rodín.

Pracovat − Vytvářet − Darovat

Už na počiatku svojej profesnej kariéry si Michele Ferrero zvolil heslo: „Lavorare, Creare, Donare“ („Pracovať – Vytvárať – Darovať“). Toto heslo ctíme i my dnes. Veríme totiž v „etiku jednania“ a dávame prednosť konkrétnym činom pred slovami.

Táto filozofie je dodnes inšpiráciou pre:

nadáciu Ferrero, ktorá usiluje o aktívne a trvalé zapojenie bývalých zamestnancov spoločnosti Ferrero po ich odchodu na dôchodok. Ponúka im sociálne a kultúrne programy, z ktorých má úžitok rovnako aj obec, v ktorej Ferrero působí.
„Imprese Sociali Ferrero“ („Sociálne spoločnosti Ferrero“). Jedná sa o sociálne projekty, ktorých cieľom je na základe investíc a následne získaných prostriedkov zlepšovať životné podmienky miestnych spoločenstiev v rozvojových krajinách. Mimoriadna pozornost je přitom věnovaná zlepšovaniu životných podmienok detí.
celú skupinu Ferrero, ktorá vnímá sociálnu angažovanosť ako ústredný prvok vlastnej identity a jednania.
Zásady spoločnosti Ferrero sú v súlade s príslušnými konvenciami Spojených národov – s medzinárodnou iniciatívou spoločenskej zodpovednosti UN Global Compact a Úmluvou OSN o právach dieťaťa – ako aj s relevantnými konvenciami Medzinárodnej pracovnej organizáci a Svetovej zdravotníckej organizácie. Sú základom nášho etického kódexu.