Za úspechom spoločnosti Ferrero sú ľudia

Spoločnosť Ferrero je od svojho založenia postavená na silných ľudských a podnikateľských hodnotách. Pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť a etické otázky, vyznačuje sa podnik tiež pokrokovým spôsobom konania, čo dokladajú početné opatrenia, projekty a iniciatívy, ktoré sú vždy v súlade s príslušnými miestnymi kultúrami, rozdielnosťami a najlepšou praxou (Best Practices), pričom sledujú rovnaké strategické ciele.

V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým nutné posilňovať náš etický prístup a princípy a jasne vyjadrovať spoločné hodnoty a vlastnú zodpovednosť. Tieto zásady sme preto písomne spracovali vo svojom etickom kódexe. Riadi naše správanie vo všetkých vzťahoch: vo vzťahu k trhu, a najmä vo vzťahu k spotrebiteľom, k obciam, kde pracujeme, k ľuďom, ktorí pracujú s nami, a k ďalším partnerom, s ktorými sme v kontakte. Považujeme sa za súčasť tejto spoločnosti. Veľmi dobre si uvedomujeme, že za svoj úspech vďačíme mnohým ľuďom a ich obetavej práci.

Zamestnanci sú naším najcennejším kapitálom

Pre spoločnosť Ferrero je najdôležitejšie vytvárať a udržiavať pozitívne pracovné prostredie, ktoré je založené jednak na ochrane slobody, dôstojnosti a nedotknuteľnosti človeka a jednak na korektnosti v medziľudských vzťahoch. Všetkým svojim zamestnancom pritom zaručujeme rovnaké šance. Podporujeme vytváranie podnikovej atmosféry založenej na tolerantnosti a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Snažíme sa, aby naši zamestnanci mali všetky dostupné prostriedky v oblasti know-how, odbornej špecializácie a profesijného úspechu, aby mohli čo najlepšie plniť svoje úlohy. Spoločnosť Ferrero poskytuje rozsiahly program na ďalšie vzdelávanie a školenie, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci podľa svojich potrieb a možností.

Aktívny prístup: spoločne pre lepšie životné a pracovné podmienky

Všade tam, kde spoločnosť Ferrero aktívne pôsobí, sa spolu s miestnymi ľuďmi a špecializovanými partnerskými organizáciami snaží prispieť k vytvoreniu lepších životných a pracovných podmienok. Príkladom sú Ferrero Social Enterprises spoločnosti Ferrero a jednak rôznorodé iniciatívy v niektorých oblastiach, kde sa pestujú určité suroviny. Sme tak napríklad členmi početných fór pre udržateľné pestovanie kakaa, kam patrí aj Medzinárodná iniciatíva v oblasti kakaa (International Cacao Initiative – ICI), ktorá sa už roky usiluje o vylúčenie detskej práce a zlepšenie pracovných a životných podmienok pestovateľov kakaa.

Ďalej podporujeme projekty v Republike Pobrežie slonoviny, v Ghane a Ekvádore, ktoré pomáhajú pestovateľom kakaa. Ide napríklad o ponuku vzdelávacích možností, zlepšenie infraštruktúry a pracovných podmienok, o príplatky a ďalšia opatrenia.

V Pobreží slonoviny sme začali rôzne projekty na získavanie certifikovaného kakaa a spolu s jedným partnerom sme realizovali projekt školy. V Ghane a Nigérii nás spája dlhoročné partnerstvo o. i. s organizáciou Source Trust na podporu udržateľnosti a sledovateľnosti v oblasti pestovania kakaa smerom k dodávateľovi a na zlepšenie životných podmienok farmárov.

Naše aktivity sa však nevzťahujú iba na regióny, v ktorých sa pestuje kakao, no napríklad tiež na oblasti pestovania lieskových orieškov, čo je v tomto prípade najmä Turecko. V Turecku sa spoločnosť Ferrero v rámci asociácie EÚ združujúcej výrobcov čokolády, trvanlivých sušienok a cukroviniek (Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of Europe – CAOBISCO) – ktorá je hlavným finančným zdrojom verejno-súkromného partnerstva s medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v Turecku – podieľa na projekte, ktorý sa usiluje o zrušenie zneužívanej detskej práce v oblasti sezónneho komerčného poľnohospodárstva pri zbere lieskových orieškov. Významná časť projektu je zameraná na poľnohospodárov, ktorí pestujú lieskové oriešky, a sprostredkovateľov práce v príslušných regiónoch na danú tému.