Podnikateľský projekt Michele Ferrero

Podnikateľský projekt Michele Ferrero je vo všetkých smeroch komerčnej povahy, a cieľom príslušných podnikov je teda dosahovať zisk. Všetky zúčastnené subjekty však vykonávajú svoju činnosť v „sociálnom“ duchu, pretože ich snahou je vytvárať pracovné miesta v najmenej vyspelých regiónoch rozvíjajúcich sa krajín.

V rámci projektu okrem toho fungujú projekty a iniciatívy sociálneho a humanitárneho charakteru, zamerané na starostlivosť o zdravie, vzdelávanie a sociálny rozvoj detí a mladých dospelých v týchto krajinách, a to bez ohľadu na obchodnú úspešnosť vykonávaných aktivít.

Podnikateľský projekt Michele Ferrero sa začal v roku 2006 v Kamerune (Yaoundé), od roku 2007 prebieha tiež v Juhoafrickej republike (Walkerville/Midvaal, Gauteng) a v Indii (Baramati/Pune, Maháráštra).

Poslanie Podnikateľského projektu Michele Ferrero

Na základe uvedeného záväzku je zámerom Podnikateľského projektu Michele Ferrero nielen pôsobiť v príslušných komunitách a poskytovať také finančné ohodnotenie, ktoré umožní pracujúcim uživiť seba i svoje rodiny, no tiež:
• prehlbovať v pracujúcich mužoch a ženách pocit dôstojnosti a ponúkať im príležitosti, aby nad svojím osudom získali kontrolu,
• zaisťovať odborné školenia a rozvíjať pracovné schopnosti,
• podporovať a modernizovať prácu v rámci priemyselných odvetví.

Zavedením výrobných závodov vznikajú príležitosti pre súvisiace aktivity, na ktorých sa môžu podieľať miestne podniky. Pri výrobe sa navyše prednostne využívajú lokálne suroviny, čo vedie k vytváraniu ďalších pracovných miest, takže miestne komunity sa hospodársky rozvíjajú a zlepšujú sa ich životné podmienky.

Projekty a iniciatívy sociálneho a humanitárneho charakteru

Podnikateľský projekt Michele Ferrero doposiaľ cielil na sociálne a humanitárne iniciatívy v oblasti starostlivosti o deti so zameraním na zdravotníctvo a vzdelávanie.
Patria k nim napríklad prestavby a reštrukturalizácie verejných škôl a materských škôl, podpora stredísk pediatrickej starostlivosti pre deti bez domova či organizovanie seminárov pre mladých dospelých, zameraných na osvetu v oblasti prevencie prenosných chorôb.

Tieto takzvané Imprese Sociali predstavujú jedinečný projekt, ktorý veľmi pragmaticky uvádza zodpovednosť do praxe všedného života. Cieľom je zlepšenie životných podmienok a vzdelanosti obyvateľstva v najchudobnejších regiónoch sveta. Konkrétne ide o:
• výstavbu výrobných závodov a s ňou spojenú tvorbu pracovných miest v znevýhodnených oblastiach sveta,
• vytvorenie lepších predpokladov trvalo udržateľného rozvoja v týchto krajinách na základe vzdelávania a odbornej profesijnej prípravy,
• posilnenie miestnej infraštruktúry a podporu zdravia a ďalšieho školského rozvoja miestnych detí.

Výrobné závody súčasne posilňujú miestne dodávateľské podniky, čím opäť vznikajú pracovné miesta. Vytvára sa tak pozitívny kolobeh, ktorý vedie k hospodárskemu rozvoju, a tým k lepším životným podmienkam v daných regiónoch.