VYTVÁRAME HODNOTY VZÁJOMNOU VÝMENOU HODNÔT

Druhá Správa o zodpovednom podnikaní skupiny Ferrero 2009/2010

V druhej Správe o zodpovednom podnikaní skupiny Ferrero je predstavená stratégia globálneho udržateľného rozvoja, pripravená v rokoch 2009 až 2010, ako aj ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020.

Medzi 10 stanovených cieľov patrí:

rozvoj kapacít pre samovýrobu energie na pokrytie potrieb tovární v európskych krajinách, z čoho 30 % majú tvoriť obnoviteľné zdroje, čo by prispelo k zníženiu emisií CO2,
20 % zníženie spotreby vody na jednu výrobnú jednotku,
100 % zásob kakaa, palmového oleja a kávy certifikovaných ako udržateľné.

V správe sa zdôrazňuje aj prijatie nového etického kódexu podnikania skupiny, pri tvorbe ktorého sa vychádzalo z podnikových zásad skupiny Ferrero.


Správa bola vypracovaná v zhode s metodikou medzinárodnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) a preskúmaná nezávislým poradcom Deloitte.

V prípade pripomienok nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: csr@ferrero.com